Vibrosense Dynamics

Det här testprojektet genomfördes i samarbete med företaget Vibrosense Dynamics AB och hade som syfte att utvärdera deras produkt med slutanvändaren i fokus. Projektet resulterade i två rapporter; en rapport från expertutvärderingar med heuristiker följt av en rapport från användbarhetstester med produktens slutanvändare (sjuksköterskor). I rapporterna reflekteras insikter, förslag och möjligheter hur företaget kan vidareutveckla sin produkt baserat på vanliga designregler och viktigaste av allt, användarnas åsikter och behov.

 

Projektledaren Max Angenius testar utrustningen Vibrosense Meter. Målet med produkten är att kunna stödja diagnostik av skador på känselsinnet i händer och fötter. Genom att tidigt kunna ställa en diagnos finns större möjligheter för att minska och förhindra lidande hos patienter.

Bakgrund

Neuropati är ett sjukdomstillstånd i kroppens nerver som medför minskad eller avsaknad av känsel. Vid perifer neuropati drabbas främst känseln och rörelseförmågan i händer och fötter. Skadorna som uppkommer är oftast inte livshotande men leder till en försämring av livskvalitén hos patienterna och kan ge andra skador som t.ex. fotsår vilket kan orsaka försämrat sjukdomstillstånd, lidande och i värsta fall för tidig död. Idag mäter vårdgivarna känselbortfall genom kliniska tester med bland annat monofiliament, vilket är tunna trådar som förs över huden, mätning med stämgaffel eller biothesiometer (singel-frekvensmätare) av vibro-taktil känsel. Ibland används också frågeformulär.

 

I samband med en utbildning träffades en läkemedelsstrateg vid Region Hallland Vibrosense Dynamics. Under mötet framkom att Vibrosense Dynamics var intresserade av att komma i kontakt med Regionen för möjlighet att testa sin produkt. Därefter initierades kontakten med Hälsoteknikcentrum Halland. Det här projektet möjliggör tillväxt för företaget Vibrosense Dynamics och kan öppna upp nya marknader. Kopplingen till näringslivet i det här projektet är Vibrosense Dynamics som företag och produkt, de Halländska kommunerna samt Region Halland som testmiljö och testpersoner och slutligen Hälsoteknikcentrum Halland som projektledande organ och samordnare. Projektet följer Testmiljö Hallands metodik, process och avtal.

Genomförande och resultat

Projektgruppen började med att bli bekant med produkten och tjänsten som testades i projektet. Det följdes av planering, framtagning och utformning av tester. Under projektet utvärderades produkten och tjänsten av projektgruppen i form av en expertutvärdering med heuristiker. För utvärderingen rekryterades fyra testare med varierande bakgrund inom interface design; där två var anställda på Hälsoteknikcentrum Halland och två var studenter på Högskolan i Halmstad. Resultatet av expertutvärderingen skickades tillbaka till företaget som fick i uppgift att uppdatera sin produkt inför tester med de tänkta slutanvändarna, vårdpersonal.

 

När företaget genomfört uppdateringar på sin produkt enligt förslag från expertutvärderingen var det dags att göra användartester. Inför användartesterna förberedde projektgruppen material som uppgifter och frågor som användes under testet. Testet var uppdelat i två delar, uppgifter och frågor. Syftet med uppgifterna var att testa olika delar av produkten för att få en god bild av testpersonernas upplevelse och åsikter om att använda produkten. Frågorna kom efter att testpersonerna genomfört uppgifterna och syftade till att förstå testpersonernas upplevelse och även följa upp på händelser som skedde under testet.

 

Testpersonerna i det här projektet var sjuksköterskor, som är den tilltänkta slutanvändaren. Testpersonerna var i olika faser av sitt yrkesliv och hade olika erfarenhet. Fem sjuksköterskor testade produkten och varje test varade mellan 60–120 minuter. Testerna genomfördes på Hälsoteknikcentrum Halland i kontrollerad miljö. Samtliga test spelades in för att senare kunna analyseras ifall det var något som projektgruppen ville återkomma till. Efter att samtliga tester var genomförda analyserades de och jämfördes med varandra. De sammanställdes senare i ett dokument där samtliga ärenden går att hitta. Ett ärende är en händelse eller utmaning som testpersonerna identifierat under testerna. Detta kan vara saker de inte förstår eller saker som inte fungerar. Alla testpersoner är anonyma i sitt deltagande och kunde avbryta sitt deltagande om de ville.

Behov

Produkten, VibroSense Meter, avser att stödja diagnostik av skador på känselsinnet i händer och fötter (perifer sensorisk neuropati). Skador på känseln kan uppstå vid till exempel användning av vibrerande verktyg, som en följd av diabetes eller som en biverkan vid kemoterapi. Tidig diagnos medger att motåtgärder kan sättas in i för att minska eller förhindra lidande, för tidig död samt reducera kostnader för individ, vårdgivare, företag och samhälle.

Projektinfo

Företaget Vibrosense Dynamics har utvecklat en produkt för att identifiera känselbortfall i händer och fötter för bland annat diabetiker, arbetare som jobbar med vibrerande verktyg och patienter som genomgår kemoterapi. I det här projektet har produktens användarvänlighet utvärderats.

 

Idéägare

Vibrosense Dynamics AB

Projektdatum

September 2017 – Juni 2018

Projektledare


Max Angenius

Interaktionsdesigner

 

“För mig är samverkan människor tillsammans i rörelse.”

Specialistområde: interaktionsdesign, user experience, interface design, user research, usability, projektledning.

Passion i livet: min passion är testa nya saker, träffa nya människor och dela med mig av mina upplevelser. Mina senaste projekt är att producera min vlogg och en podcast. 

 

+46 72 977 37 15
max.angenius@hh.se