Vårdradion

Vårdradion är en prototyp som synlig gör ett flertal av alla dolda kunskaper som finns hos vård personal på äldreboenden och lyfter frågan; vad är en innovation? Tillsammans med demonstratorn Androstolen visas Vårdradion upp på Arkitektur och Designcentrum i Stockholm, ArkDes, på utställningen Norm Form. Utställningen öppnande i september 2017 och pågår fram till februari 2018. Du kan läsa mer på ArkDes hemsida.

 

Bakgrund

Att teknik ska lösa många av de utmaningar som äldreomsorgen står inför har blivit en dominerande retorik. Appar, kameror, sensorer och robotar med mera ska bibehålla eller öka kvalitén i äldreomsorgen. Traditionellt sett och även i dag är teknik något som värderas högt och domineras av män, vilket blir intressant i relation till att vård- och omsorgsarbete värderas lågt och domineras av kvinnor. För vad händer med kunskap och erfarenheter som inte passar in i normen om tekniska lösningar, vilken plats får de ta i framtidens äldreomsorg?

 

 

Panelen på radions baksida har ett myller av knappar och reglage, för att illustrera den tysta kunskap och ömsesidiga förståelse mellan den äldre och omsorgs personal som vilar bakom en så till synes enkel handling som en sång.

Genomförande och resultat

Omsorgspersonal har till exempel berättat om hur en sång kan förvandla en omsorgssituation från omöjlig till möjlig. Det kan handla om att personalen själv eller tillsammans med den äldre sjunger en sång för att lindra oro vilket därmed gör det möjligt för personalen att genomföra de planerade insatserna. Under projektperioden för Vårdradion har vi, som ett led i kunskapsspridning av att arbeta med genusperspektiv i innovationsmiljöer, samarbetat med Lerums kommun. De besökte HCH under en heldag i februari 2017 för att få insyn i arbetet med jämställdhet och horisontella kriterier, ta del av verktyg, metoder och processer. Lerum kommun har sedan arbetat upp en egen process för integrering av jämställdhets perspektiv i sina idéslussar där mycket av HCH:s arbete kunnat återanvändas.

Under denna arbetsprocess har Emma Börjesson, jämställdhetsansvarig vid HCH, haft en kontinuerlig kontakt samt varit ett stöd och bollplank för Lerums kommun.

Behov

De normkritiska design koncepten tar utgångspunkt i äldreomsorgspersonalens vardag och synliggör utmaningar och lösningar som personalen hanterar dagligen som inte passar in vare sig i den traditionella synen på innovation (som är könskodad) eller i den dominerande innovationsdiskursen inom äldreomsorgen som är starkt teknikorienterad. Genom detta utmanas innovation utifrån ett jämställdhetsperspektiv samtidigt som erfarenheter och kompetens lyfts fram från en lågt värderad och kvinnodominerad yrkeskategori.

Vad räknas som en innovation?

Genom att visualisera och materialisera frågor som rör genus och jämställdhet, har en stor spridningspotential nåtts, tillsammans med möjligheter för att design koncept ska kunna användas och generera ett värde i fler verksamheter. Särskilt intressant blir det i t.ex. Vinnovas satsning på Idé slussar i kommunerna där projekt resultatet (om det används) kan problematisera vad som ”räknas” som en innovation och vilka idéer som slussarna fångar upp och på så sätt påverka processer och strukturer när Idéslussarna byggs upp.

Projektinfo

Projektet med Vårdradion syftade till att identifiera och synliggöra hur utmaningar inom äldreomsorgen kan mötas utifrån ett jämställdhets- och innovations perspektiv. Forskare vid Högskolan i Halmstad, med kompetens inom genus/normkritik och design, med verkade tillsammans med två av SKL:s model l kommuner – Piteå och Örebro.

Hälsoteknikcentrum Halland är projektpartner i projektet med Vårdradion.

Observationer, studie besök och intervjuer med personal inom äldreomsorgen genomfördes. Projektet visar att det finns ett glapp mellan hur äldreomsorgens utmaningar och lösningar presenteras i media, politik och forskning gentemot personalens erfarenheter av desamma. I dominerande berättelser formuleras äldreomsorgens utmaningar i termer av ”den åldrande befolkningen” och lösningarna landar ofta i ”välfärds teknologi”. Dominerande föreställningar likt dessa begränsar vad som kan ses som utmaningar och lösningar och potentiella områden för innovation osynliggörs. I projektet identifierades alternativa berättelser och ”dolda arbetsmoment”. Dessa sätter genom ett jämställdhetsperspektiv fokus på personalens arbetsvillkor och glappet mellan förväntningar och förutsättningar för att kunna genom föra sitt arbete. Vårdradion ställs ut tillsammans med Androstolen på utställningen Norm Form vid ArkDes i Stockholm.

Projektgrupp Camilla Andersson, Emma Börjesson, Anna Isaksson

Formgivare Camilla Andersson

Designansvarig David Molander (gestalt, foto och modell)

 

Projektledare


Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se