Trixxa Hemtjänst

Det här innovationsprojektet genomfördes tillsammans med Inclose Solutions AB (idéägare), Varbergs kommun och även studenter från Högskolan i Halmstad. Syftet med projektet är att ge företaget Inclose Solutions AB stöd i form av kompetens och kontakter för att kunna genomföra behovsanalys, identifiera krav och samla in data från den tänkta användargruppen.

 

Behovet som Trixxa Hemtjänst är tänkt att utvecklas för är behovet av att enkelt och effektivt kunna föra dialog mellan brukare, anhöriga och hemtjänst. Det är ett dialogverktyg som ska stödja kommunikation i vardagliga aktiviteter hos brukare som till exempel matleverans och färdtjänst.

Bakgrund

I Sverige finns cirka 1,3 miljoner anhörigvårdare. Exakt hur många brukare/patienter som behöver stöd och i vilken grad visar inte den nationella statistiken. 2016 var cirka två miljoner människor 65 år eller äldre i Sverige varav 223 200 hade hemtjänst, hur många och i vilken omfattning de anhöriga var involverade i vården och omsorgen säger däremot inte statistiken. Till detta tillkommer personer som har personlig assistans och de som vårdar anhöriga hemma med funktionshinder. Internationellt räknar man med att 20 % av populationen tar hand om en anhörig i hemmet. Detta växlar mellan olika nationer beroende på hur utbredd den offentliga vården och omsorgen är, men anges som ett genomsnittligt värde. Ser man till antal potentiella användare inom hemtjänsten, eller på utförarsidan, så är det ännu svårare att uppskatta antalet potentiella användare då det saknas internationell marknadsstatistik. Inte ens i Sverige är det lätt att bedöma hur många av de 298 kommunerna och de cirka 138 000 anställda som är redo att digitalisera hemtjänsten. Utöver detta tillkommer de privata aktörerna. En fingervisning om hur stor skillnaderna är att endast 5 % av kommunerna i Sverige tillhandahåller mobila lösningar för dokumentation så variationen är mycket stor mellan kommunerna.

 

Idén kom upp när idéägarna själva blev anhörigvårdare och upptäckte hur mycket tid de själva ägnade åt att samordna, inte bara hemtjänst utan, andra aktörer som finns närvarande vid vård och omsorg i hemmet. Några få exempel är matleverans, färdtjänst och sjukgymnastik. Kombinerat med deras erfarenhet och kompetens kring interoperabilitet med höga krav på flexibilitet, säkerhet och integritet insåg idéägarna på Inclose Solutions AB att de skulle kunna utveckla en tjänst för att fylla behovet som de upplevt som anhörigvårdare. Första kontakten med HCH var för några år sedan när rapporten för Hemtjänst 3.0 publicerades samtidigt som Inclose sökte efter en ny domän med behov av lösningar som var flexibla och interoperabla och säkra. I Hemtjänst 3.0 så låg fokus på verksamhetens behov av digitala lösningar och det fanns väldigt lite kring hur samverkan och kommunikation med brukare och anhöriga skulle lösas.

 

Genomförande och resultat

Inclose fick under hösten information av Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) om möjligheter att få hjälp att verifiera deras idé och utveckla en prototyp. Detta handlade bland annat om deltagande i Högskolan i Halmstads kurs Designstudio Hälsa. Kursen läses av studenter som går andra året på programmet Digital Design och Innovation. I den här kursen jobbar studenter med verkliga utmaningar som skickas in av intresserade företag i form av designbriefs. Inclose skickade in två designbriefer och fick med båda i årets upplaga av kursen. Kurstillfället under läsperiod två under våren började den 19 mars och redovisades 27 april. Under den här perioden jobbade två projektgrupper av studenter heltid med att problemlösa enligt de uppdragen som tagits fram i designbrieferna.

 

Inclose Solutions AB var huvudkontakt i designstudion och Hälsoteknikcentrum Halland bistod med kontakter till intervjupersoner och testpersoner samt extra handledning vid behov. Utöver designstudion har projektgruppen styrt upp två möten mellan Inclose Solutions AB, studenterna från designstudion samt verksamma i Varbergs kommun. HCHs roll i det här sammanhanget var sammankallande organ. Syftet med dessa möten var att diskutera pågående process under designstudions gång, bland annat Varberg kommuns utmaningar och behov. Även presentation av resultat och möjligheter till vidare samarbete diskuterades här. Anledningen till att det är just är Varbergs kommun som var med i projektet är deras visade intresse och yttrade behov av en sådan lösning.

 

Utöver detta har även Hallands färdtjänst kontaktats för nästa steg i samarbetet. Detta kommer inte inkluderas i det här projektet. Däremot kommer en workshop att arrangeras till hösten som en aktivitet för samtliga aktörer att kunna jobba vidare med detta, med eller utan HCHs stöd framöver. Det var ursprungligen tänkt att workshopen skulle hållas innan sommaren men tyvärr blev den framskjuten på grund av att Hallands färdtjänst inte kunde delta innan dess. Projektet anses avslutat inför sommaren och workshopen ses som en separat aktivitet.

 

Behov

Behovet som Trixxa Hemtjänst är tänkt att utvecklas för är behovet av att enkelt och effektivt kunna föra dialog mellan brukare, anhöriga och hemtjänst. Det är ett dialogverktyg som ska stödja kommunikation i vardagliga aktiviteter hos brukare som till exempel matleverans och färdtjänst.

Huvuddelen av kommunikationen sker idag via e-mail och/eller telefon (samtal och sms). En viktig egenskap som Trixxa Hemtjänst har är att tjänsten kan vara interoperabelt med hemtjänstens verksamhetssystem om det behovet efterfrågas.

Projektinfo

Företaget Inclose Solutions AB utvecklar ett dialogverktyg som är tänkt att vara en brygga mellan brukare, anhöriga och hemtjänst. I det här projektet har Hälsoteknikcentrum Halland varit sammankallande mellan samtliga aktörer i projektet och bidrag med kontakter på Högskolan i Halmstad och i Varbergs kommun för att hjälpa Inclose Solutions AB.

 

Idéägare

Inclose Solutions AB

Projektdatum

Mars 2018 – Juni 2018

Projektledare


Max Angenius

Interaktionsdesigner

 

“För mig är samverkan människor tillsammans i rörelse.”

Specialistområde: interaktionsdesign, user experience, interface design, user research, usability, projektledning.

Passion i livet: min passion är testa nya saker, träffa nya människor och dela med mig av mina upplevelser. Mina senaste projekt är att producera min vlogg och en podcast. 

 

+46 72 977 37 15
max.angenius@hh.se