Reflektionsguide — genusperspektiv och jämställdhet i projektarbete​

Reflektionsguide — genusperspektiv och jämställdhet i projektarbete

Med uppstart och planering av ny verksamhet, projekt och processer följer ofta kravet om att ett genusperspektiv ska genomsyra och att jämställdhetsfrågan ska beaktas. Hur man konkret går tillväga framgår sällan. Som ett verktyg för att lyfta dessa frågor i Hälsoteknikcentrum Hallands verksamhet har denna guide tagits fram.

 

Frågeställningarna behöver inte besvaras men är bra att ha med som ett sätt att tänka och reflektera kring frågan och på så sätt synliggöra genusperspektivet. Verktyget är framtaget för HCH:s verksamhet men frågorna är generella och kan appliceras på andra verksamheter och projekt som vill jobba aktivt med att integrera ett genusperspektiv i sitt arbete.

Projektets syfte och mål

 • Vilka kvinnor/män har nytta av projektets bidrag/resultat?
 • Har någon grupp mer nytta än någon annan?
 • Vilka mål har projektet?
  Är dessa kopplade till särskilda insatser för kvinnor respektive män?
 • Möjliggör projektplanen, projektdokumentationen och dess indikatorer att en uppföljning kan ske utifrån ett genusperspektiv?

Behov

 • Vem har definierat problemet/behovet som projektet hanterar?
 • På vilket sätt berör projektets problemomr.de kvinnor respektive män?
 • Har kvinnor och män likartade problem, behov och förutsättningar inom området som projektet berör?
 • För kvinnor och män likvärdigt bemötande och behandling utifrån ev. olika problem, behov och förutsättningar?

Arbetssätt

 • Deltar både kvinnor och män i referensgrupper, ev. användarinvolvering, utvärderingsgrupper etc.?
 • Finns både kvinnor och män med i projektets olika steg/moment?
 • Är gruppsammansättningen homogen eller heterogen?
 • Vilka fördelar respektive nackdelar har gruppsammansättningen?
 • Har kvinnor och män skilda erfarenheter från verksamheter och aktiviteter i samhälle och arbetsliv som tillför projektet flera infallsvinklar?
  Om så är fallet, hur kan dessa 
  beaktas och tillvaratas på ett bra sätt?
 • Hur kan projektet ta hänsyn till och involvera de kvinnor/män som finns och eventuellt är i minoritet?
 • Hur kan design, gränssnitt, användarvänlighet skapas för att bättre passa kvinnor och mäns villkor, intressen och behov?

Reflektera också i frågeställningarna över hur olika sociala kategorier som etnicitet/ålder/funktionshinder/sexuell läggning tillför ytterligare dimensioner till kategorin kön, rörande behov, förutsättningar och möjligheter.

Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se