Patient in & ut

Syftet med projekt “Patient in & ut” var att bistå Region Halland med kreativa verktyg för att öka förmågan att tänka nytt, få fler infallsvinklar och idéer i arbetet med projektet “Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.

patient in och ut

Bakgrund

BAL, betalningsansvarslagen som infördes 1992 i samband med “Ädelreformen” föreslås ersättas av “Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Enligt betänkandet SOU 2015:20 är nuvarande lagstiftning framförallt ett kvalitetsproblem för berörda patienter som får vänta i genomsnitt fyra dagar efter att de bedömts färdigbehandlade inom slutenvården. Det behövs förändringar för en mera strukturerad utskrivningsprocess från sluten vård till öppen vård och som fokuserar på samarbete och samverkan mellan huvudmännen. Enligt information från SKL förväntas lagen träda ikraft hösten 2017. Lokala överenskommelser ska skrivas mellan huvudmännen om gemensamma riktlinjer.

Mot bakgrund av ovanstående har Region Halland, på uppdrag av Strategisk grupp, initierat ett utvecklingsarbete som drivs i projektform under projektnamnet “Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.

Projektet “Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”, syftar till att samordna vårdprocessen för personer i vårdkedjan gällande vårdplanering och SIP enligt betänkandet “Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård”, SOU 2015:20 samt tillhörande IT-stöd för informationsöverföring. Målet är att ta fram förslag till en regional överenskommelse om gemensamma riktlinjer mellan huvudmännen enligt intentionerna i “Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.

Genomförande och resultat

Projektets genomförande bestod av tre steg. I det första steget tog projektteamet på Hälsoteknikcentrum Halland del av den information och underlag som finns kring projektet “Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. I samråd med Region Halland planerades workshopparnas form och upplägg. Därefter (steg två) genomfördes två workshoppar för att täcka in de två arbetsgrupper som finns i arbetet med “Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. I avslutande steg (steg tre) sammanställdes och analyserades resultatet från workshopparna samt levererades till Region Halland.

Behov

I utvecklingsarbetet fanns ett intresse från Region Halland att arbeta på nya sätt för att generera idéer och uppslag till hur ovanstående utmaning kan lösas och projektledaren för “Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” kontaktade Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) utifrån detta. HCH har flera års erfarenhet och dokumenterad utbildning kring att driva workshoppar som syftar till att bryta det vanliga sättet att tänka på, med målet att få fram en mängd nya oprövade idéer. Denna erfarenhet tillsammans med HCH:s uppdrag att bidra till nya produkter, tjänster och arbetssätt inom hälsa, vård och omsorg motiverar genomförandet av projektet.

Projektinfo

I projektet “Patient in och ut”, erbjöds projektgruppen för “Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” på Region Halland kreativa verktyg för att öka förmågan att tänka nytt, få fler infallsvinklar och idéer i arbetet med projektet.

Projektledare


Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se