Kartläggningsboende

Initiativet till detta projekt togs av Mia Lundholm som är kvalitetsutvecklare på socialförvaltningen och Eva Thelander som är enhetschef för boendestödet på Jaktfalksvägen Halmstad. En behovsinventering utifrån verksamheten i Halmstad har utförts, och har resulterat i ett antal förslag på hur teknik och digitala hjälpmedel kan fungera som stöd i verksamheten.

 

Bakgrund

Träningslägenheterna är en boendeform som Halmstad kommun erbjuder då en person ansöker om bostad med särskild service, enligt Lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL), och det finns ett behov av att kartlägga en persons behov av stöd och hjälp i vardagen innan beslut fattas. Detta gäller främst nya ärenden, då kartläggningen fungerar som beslutsunderlag för socialsekreteraren. I träningslägenheten bor individen under tre till sex månader och har regelbunden kontakt med boendestödjare, som med hjälp av en kartläggningsmall utvärderar olika områden (t.ex. städ, hygien och personlighet) utifrån den enskildes individuella behov. I kartläggningen görs en individuell bedömning av boendestödjaren.

Halmstad kommuns socialförvaltning har sedan ett tidigare projekt erfarenhet av att använda sensorer i träningslägenheter. Denna erfarenhet byggdes på en så kallad ”technology push” där sensorer placerades i brukarnas lägenheter, för att kunna samla in data om rörelsemönstret som kunde användas som ett objektivt underlag för personalen. Socialförvaltningen är intresserade av att fortsätta detta arbete, men istället inleda det i en undersökning av de underliggande behoven hos verksamheten (både ur brukarnas och personalens perspektiv), för att därefter undersöka vilken teknik som kan användas för att stötta personalen i sitt arbete och brukarna med hjälpmedel.

Genomförande och resultat

Projektet har varit indelat i 3 olika delar:
1. Undersökning av hur man arbetar idag, med ett normkritiskt
perspektiv, samt workshop kring underliggande behov för
målgruppen.
2. Tekniköversikt av befintlig teknik för ändamålet, samt av
teknikutvecklare inom området.
3. Koncept- och designförslag till digitala stöd, för att exempelvis kunna dela förslag och idéer inom verksamheten. Projektgruppen har utfört följestudier vid två olika mötesplatser, för personer med boendestöd, för att skapa en förståelse av vad begreppet självständighet innebär utifrån personalens och brukarnas perspektiv. Följestudien har även haft till syfte att skapa en förståelse för hur lokaler, infrastruktur och personal nyttjas för att ge vidare input till tekniköversikten.

Dessutom har en inventering av litteratur och pågående
forskning på området utförts. En workshop för att utreda ansvarsområden, arbetsuppgifter,
glädjeämnen och ”huvudvärk” för följande arbetsgrupper har
genomförts:

1. Boendestödjare
2. Enhetschef,
3. Arbetsterapeut
4. Socialsekreterare.

Behov

Syftet med denna workshop var att studera, analysera och dokumentera verksamhetens behov vid Halmstads kommuns boendestöd och kartläggningsboendet vid Jaktfalksvägen i Halmstad för en framtida teknikimplementation. För att bidra till fortsatt verksamhetsutveckling kopplat till träningslägenheterna och behovet av teknikstöd har kunskap kring digital design och designmetodik presenterats för socialförvaltningen. Utifrån dessa metoder är det möjligt att fortsätta arbetet internt på ett bra sätt.

Projektinfo

Socialförvaltningen i Halmstad kommun arbetar med integrera teknik i sina träningslägenheter på Jaktfalksvägen. En träningslägenhet är en boendeform där en brukare bor i tre till sex månader. Boendestödjare gör en kartläggning av vilka stödinsatser personen är i behov av. Syftet är att skapa ett underlag till socialsekreterare för att kunna ge rätt stöd och hjälp i brukarens framtida boende.

Idéägare Socialförvaltningen Halmstad kommun

Projektdatum 2017-05-01 till 2018-01-31

Projektledare


Elin Jonsson

Forskningsingenjör

Specialistområde: projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se