Hälsomätningar på vårdcentral

Tillsammans produktutvecklar vi för att effektivisera mottagningsarbetet på vårdcentraler (möjliggöra en snabbare bedömning av patienters tillstånd), öka den medicinska säkerheten (trots hög belastning) och förbättra kommunikationen med patienter.

hälsomätningar

Bakgrund

Innovationsprojektet har genomförts i samarbete med en allmänläkare på en vårdcentral i Ulricehamn. Idéen är att utveckla en produkt som kan mäta vitala parametrar (hjärtfrekvens, andningsfrekvens, blodtryck, syremättnad i blodet, kroppstemperatur) med hjälp av icke-invasiva sensorer, och allra helst icke-vidrörande mätinstrument. Tanken är att pa­tienten själv ska registrera sig i väntrummet via en hälsokiosk som med hjälp av modern teknik mäter dessa parametrar under tiden som patienten fyller i information om sitt hälsotillstånd. Syftet med produkten är att effektivisera arbetet kring hälsomätningar samt att öka den medicinska säkerheten i prioriteringar och riskbedömningar.

Genomförande och resultat

Syftet med innovationsprojektet var att bidra med kunskap kring behov och tekniska lösningar för att stötta Stefan i hans arbete att ta fram en produkt som effektiviserar arbetet med hälsomätningar på vårdcentraler i Sverige. Projektet har resulterat i en forskningsöversikt som har identifierat olika tekniska lösningar för att mäta de vitala parametrarna. I forskningsöversikten diskuteras för- och nackdelar med de olika tekniska lösningarna. Dessutom har en workshop genomförts och sammanställts för att beskriva sjukvårdspersonalens upplevelser av behovet av en produkt för hälsomätningar på vårdcentraler. En litteraturöversikt har även tagits fram för att beskriva patienternas upplevelser av att använda tekniska verktyg för att mäta sitt hälsotillstånd i vårdsammanhang.

Behov

Inom sjukvården finns ett behov av effektivisering av mottagningsarbetet (snabbare bedömning av patienters tillstånd), ökad medicinsk säkerhet (trots hög belastning) och förbättrad kommunikation med patienter. I utredningen SOU 2016:2 poängteras att patientens delaktighet i den egna vården är en viktig aspekt för ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Digitala och tekniska lösningar är en förutsättning för att stödja patienten i att utföra sin egenvård (SOU 2016:2). Registrering sker i receptionen (ibland av en läkarsekreterare). Patienten får ofta redogöra för sina besvär flera gånger. I nuläget används flera olika separata apparater för att mäta en eller två parametrar åt gången. Ibland görs mätningar av läkare eller sjuksköterskor som själva tolkar resultaten och ställer diagnos/bedömer risk, ibland görs mätningar av sjuksköterska/undersköterska på uppdrag av läkare som står för tolkning av insamlade värden. Enligt SCB:s prognos kommer efterfrågan på vård och omsorg att öka som följd av att vi har en växande befolkning med allt fler äldre. SCB varnar för att bristen på utbildade inom vård och omsorg kan komma att bli stor. År 2035 beräknas det saknas 160 000 gymnasialt vård- och omsorgsutbildade (SCB, 2015). Tekniska hjälpmedel för mätningar kan därmed vara ett stöd till dessa yrkesgrupper.

Trots detta uttalade behov kvarstår vissa utmaningar att lösa för att kunna implementera självutförande tekniska mätningar för diagnos och riskbedömning. Dels måste validiteten hos mätinstrumenten vara säkerställd, för att undvika feldiagnostisering och slutsatser dragna på felaktiga grunder. Dessutom behöver patientens identitet tas hänsyn till på ett etiskt hållbart sätt.

Projektinfo

Idéägaren samarbetar i dagsläget med Hälsoteknikcentrum Halland kring produktutvecklingen och med Inkubatorn i Borås samt Sahlgrenska Science Park kring affärsmodell samt en innovationsrådgivare på ALMI.

Projektledare

 


Virginia Wiman

Projektledare CareWare Nordic

 

Specialistområde: projektledning, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, kvalitativa forskningsmetoder, utvärdering, workshopfacilitering.

 

+46 72 381 28 47
virginia.wiman@hh.se