Hälsomätningar demonstrator

Hälsomätningar Demonstrator

Detta projekt är kulminationen av de två föregående innovationsprojekten, med samma titel, som genomförts på Hälsoteknikcentrum Halland. Syftet och målet med det här projektet var att använda den kunskap och den framtagna prototypen till att skapa en fysisk portabel demonstrator som Hälsoteknikcentrum (HCH) kan visa upp i olika sammanhang för att uppmana till dialog, diskussion och innovation.

Mockupen som skapades under Innovationsprojekt del 2 uppdaterades i form av nya färger för att göra den mer funktionsduglig i jämförelse med den tidigare som var mer konceptuell. Mockupen transformerades sedan till en klickbar prototyp i programmet InVision och sparades ner på HCHs iPad för att kunna användas till demonstratorn.

Bakgrund

Stefan Malmberg, specialistläkare i Allmänmedicin på HälsoBrunnens Vårdcentral i Ulricehamn (Praktikertjänst). Stefan har under projekttiden varit tjänstledig 20 % för att driva arbetet med det medicintekniska projekt som det här innovationsprojektet har syftat till att stödja. Stefan har en bakgrund som systemutvecklare/programmerare (i eget företag), och som nätverkstekniker inom reklam-och tryckeribranschen i Göteborg (konsult på Trifolium Data AB).

 

Hans ambition med idén är att i företagsform utveckla, marknadsföra och sälja en produkt som medför effektivare sjukvårdsmottagningar med ökad medicinsk säkerhet. Han har för avsikt att leda det framtida företag som kommer att utveckla, marknadsföra och sälja produkten, tillsammans med andra personer med kompletterande kompetensprofil, erfarenhet och personlighet. Stefan blev tipsad av Sahlgrenska Science Park att ta kontakt med Hälsoteknikcentrum.

Resultat av Innovationsprojekt Del 1

Litteraturöversikten från del 1 tyder på att det finns en kunskapslucka kring patientperspektivet och att det finns väldigt lite forskning kring patienternas upplevelser av att använda tekniska verktyg för att mäta sitt hälsotillstånd i vårdsammanhang. För att utveckla en produkt som passar olika patientgrupper är det viktigt att inkludera användarna i hela processen från konceptutveckling och produktutveckling till utvärdering av produkten. En användarcentrerad produktutveckling är därför att rekommendera. 

Resultat av Innovationsprojekt Del 2

Projektet resulterade i en första version av en demonstrator med en mockup över användargränssnittet för patienterna som var programmerad med följdfrågor och slumpmässiga värden på de vitala parametrarna. Demonstratorn innehåller även en mockup över användargränssnittet för sjukvårdpersonalen samt en kamera kan mäta hjärtfrekvens och andningsfrekvens. Telefonkiosken på HCH användes som bås för demonstratorn som visades upp för Stefans rådgivare på Inkubatorn i Borås och Sahlgrenska Science Park den 31 maj samt på Vårkompassen den 1 juni 2017. Stefan kommer att genomföra studier kring noggrannheten i mätningarna under hösten 2017.

Den fysiska demonstratorn var en utmaning att bygga då det inte fanns en färdig idé sedan tidigare projekt om hur den skulle se ut. I samband med detta identifierades den redan inköpta Isovoxen, en portabel inspelningsstudio, som en passande produkt för att demonstrera Hälsomätningar-konceptet. Kameran som köptes in i tidigare projekt skruvades på inne i boxen och iPaden med den klickbara prototypen sattes fast på riggen.

Genomförande och resultat

Mockupen som skapades under Innovationsprojekt del 2 uppdaterades i form av nya färger för att göra den mer funktionsduglig i jämförelse med den tidigare som var mer konceptuell. Mockupen transformerades sedan till en klickbar prototyp i programmet InVision och sparades ner på HCHs iPad för att kunna användas till demonstratorn. Den fysiska demonstratorn var en utmaning att bygga då det inte fanns en färdig idé sedan tidigare projekt om hur den skulle se ut. I samband med detta identifierades den redan inköpta Isovoxen, en portabel inspelningsstudio, som en passande produkt för att demonstrera Hälsomätningar-konceptet. Kameran som köptes in i tidigare projekt skruvades på inne i boxen och iPaden med den klickbara prototypen sattes fast på riggen.

 

Projektet resulterade i en fysisk prototyp som demonstrerar möjligheterna att genomföra hälsomätningar av vitala parametrar. Demonstratorn är en egen konstruktion och inte något som Stefan själv utvecklar i nuläget. Med största sannolikhet ser hans design annorlunda ut. Eftersom utvecklingen av mätmetoderna som Stefan och hans företag jobbar med inte är färdigutvecklade kan inte heller denna demonstratorn genomföra riktiga mätningar av en människas vitala parametrar.

Behov

Inom sjukvården finns ett behov av effektivisering av mottagningsarbetet (snabbare bedömning av patienters tillstånd), ökad medicinsk säkerhet (trots hög belastning) och förbättrad kommunikation med patienter. I utredningen SOU 2016:2 poängteras att patientens delaktighet i den egna vården är en viktig aspekt för ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Digitala och tekniska lösningar är en förutsättning för att stödja patienten i att utföra sin egenvård (SOU 2016:2). Registrering sker i receptionen (ibland av en läkarsekreterare). Patienten får ofta redogöra för sina besvär flera gånger. I nuläget används flera olika separata apparater för att mäta en eller två parametrar åt gången.

 

Ibland görs mätningar av läkare eller sjuksköterskor som själva tolkar resultaten och ställer diagnos/bedömer risk, ibland görs mätningar av sjuksköterska/undersköterska på uppdrag av läkare som står för tolkning av insamlade värden. Enligt SCB:s prognos kommer efterfrågan på vård och omsorg att öka som följd av att vi har en växande befolkning med allt fler äldre. SCB varnar för att bristen på utbildade inom vård och omsorg kan komma att bli stor. År 2035 beräknas det saknas 160 000 gymnasialt vård- och omsorgsutbildade (SCB, 2015). Tekniska hjälpmedel för mätningar kan därmed vara ett stöd till dessa yrkesgrupper. 

 

Trots detta uttalade behov kvarstår vissa utmaningar att lösa för att kunna implementera självutförande tekniska mätningar för diagnos och riskbedömning. Dels måste validiteten hos mätinstrumenten vara säkerställd, för att undvika feldiagnostisering och slutsatser dragna på felaktiga grunder. Dessutom behöver patientens identitet tas hänsyn till på ett etiskt hållbart sätt.

Projektinfo

Hälsoteknikcentrum Halland har efter de två föregående innovationsprojekten tillsammans med innovatören Stefan Malmberg drivit ett eget projekt där en demonstrator har utvecklats. Demonstratorn är inte direkt kopplat till den produkt som Stefan själv jobbar vidare med i sitt företag. Syftet med demonstratorn är att främja diskussion kring utmaningarna som medföljer en sådan här produkt.

Idéägare

Hälsoteknikcentrum Halland

Projektdatum

September 2017 – Maj 2018

Projektledare

Max Angenius

Interaktionsdesigner

 

“För mig är samverkan människor tillsammans i rörelse.”

Specialistområde: interaktionsdesign, user experience, interface design, user research, usability, projektledning.

Passion i livet: min passion är testa nya saker, träffa nya människor och dela med mig av mina upplevelser. Mina senaste projekt är att producera min vlogg och en podcast. 

 

+46 72 977 37 15
max.angenius@hh.se