Digital Plattform: Rollspel

Digital Plattform: Rollspel

Kontakten med idébäraren Anna Rosenqvist initierades genom ett samarbete mellan Civis och Hälsoteknikcentrum Halland, där ett studentprojekt utfördes i Designstudio (på programmet Digital Design och Innovation) för att stödja Anna i sin spelidé. Spelidén uppkom då Anna använt andra spel på nätet som inte uppfyllt alla behov som målgruppen (personer med högfungerande Aspergers) efterfrågar.

Idébäraren har en spelidé som går ut på att skapa en digital plattform för rollspel. Syfte med plattformen är att ge stöd för personer med AST (autismspektrumtillstånd) att träna på kommunikation och social interaktion.

Bakgrund & Behov

Idag finns det få alternativ som ger stöd för personer med autismspektrumtillstånd att träna kommunikation samt att kunna se och uppleva saker ur en annan persons perspektiv. Vilket kan leda till att de drar sig undan från det och exkluderas. Syftet med en sådan här tjänst är att öka självkännedom och mental förmåga samt att öva på oskrivna regler (t.ex. regler när man skriver sms).

 

Målet är att nätverket ska kunna användas av personer som kan ha lättare att uttrycka sig skriftligt än verbalt, primärt av personer med högfungerande aspergers och för andra personer med autismspektrumtillstånd sekundärt. Skolor och skolhälsovårdens psykologer skulle kunna använda spelet i utbildningssyfte men även i mobbingsituationer. Spelet skulle även kunna användas för rollspel eller berättelser för författare. 

Genomförande och resultat

I ett samarbete mellan HCH och studentinkubatorn HighFive rekryterades en grupp studenter om fem personer från olika program på Högskolan i Halmstad i juni 2018, för att driva detta projekt självständigt under sommaren. Under projektets gång hade studenterna tillgång till handledare både på HCH och HighFive, samt ett antal träffar med hela projektgruppen för att få vägledning i projektgenomförande och designprocess. Under åtta veckor utvecklades Annas idé vidare till färdigt koncept med tillhörande prototyp.

 

Utöver detta producerades även en kortfilm där spelet presenterades, för att kunna använda som underlag i det fortsatta arbetet med kommersialisering av plattformen.

Projektinfo

Idébäraren Anna Rosenqvist har en spelidé som går ut på att skapa en digital plattform för rollspel. I detta projekt har Anna stöttats i att utveckla sin idé vidare till färdigt koncept, för att kunna bära den vidare i egen regi.

Idéägare

Anna Rosenqvist

Projektdatum

Mars 2018 – September 2018

Projektledare

Elin Jonsson

Forskningsingenjör

Specialistområde: projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se