Detektering typfall

I projektet har intervjuer genomförts i syfte att identifiera de situationer och händelser i vardagen, i projektet kallade typfall, hos personer som i dagsläget har någon form av vård- eller omsorg i hemmet. Typfall som vård- och omsorgspersonal skulle önska att de fick kännedom om, under tiden eller efter att de inträffat.

detektering typfall

Bakgrund

Neat Electronics AB är en av de ledande tillverkarna av trygghetslarm och andra tillbehör för äldre och funktionshindrade. Neat:s affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter för trygghet och flexibilitet. Deras produkter innehåller den senaste teknologin vilket enligt Neat själva gör produkterna tillförlitliga och kostnadseffektiva. Neat lyfter särskilt fram att det i deras arbete alltid finns ett mål kring att användaren ska kunna känna sig trygg och säker.

Neat är sedan tidigare partner i forskningsprofilen CAISR – Center for Applied Intelligent Systems Research, vid Högskolan i Halmstad, där de sedan flera år tillbaka forskar kring frågor som rör hur teknik kan komplettera nattillsyn. En viktig del i det arbetet är att förstå vilka händelser eller situationer som kan vara värdefulla för vård- och omsorgspersonal att få kännedom om, när eller efter att det hänt och var det ägt rum.

Tillsammans med CAISR vände sig Neat till Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) med en förfrågan kring att arbeta med denna frågeställning i ett gemensamt projekt. Mot denna bakgrund har projektet ”Detektering typfall” genomförts, där målet har varit att definiera dessa typfall från vård- och omsorgspersonalens perspektiv.

Genomförande och resultat

Det finns sedan tidigare ett arbete kring risker och trygghet i hemmet som utförts vid HCH. Ett arbete som rymdes inom ramen för projektet “Trygg om natten”. Ett projekt som sedan blev nedlagt. Då intervjuade forskarna Anna Isaksson och Helena Eriksson ca 30 vårdtagare och anhöriga. Projektet “Detektering typfall” inleddes med att Anna och Helena gjorde en genomgång av materialet från “Trygg om natten” utifrån den frågeställning som “Detektering typfall” har. För att fånga in vård- och omsorgspersonalens perspektiv har ytterligare ett flertal intervjuer genomförts med yrkeskategorier som hemtjänstpersonal, nattpatrull, biståndsbedömare, MAS, larmmottagare, samordnare för nattpatrullen samt personal inom fjärrtillsyn.

“Detektering typfall” har resulterat i en sammanställning över de typfall som informanterna vid intervjun beskrivit som intressanta att få kännedom om, utifrån mer behovsstyrd omsorg, minskad oro och lidande samt förbättrad arbetssituation och tidsbesparing.

Behov

Kärnan i detta projekt handlar om behovsundersökning i ett tidigt skede som kan ligga till grund för skapandet av nya produkter eller tjänster kopplade till målgruppen och området.

Projektinfo

Projektidén kommer från företaget NEAT Electronics AB, som marknadsför och producerar produkter för trygghet och flexibilitet.

Projektledare

 


Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se