Applewatch som plattform för användarupplevelser och datainsamling inom vård och omsorg

Applewatch som plattform för användarupplevelser och datainsamling inom vård och omsorg

Det här projektet grundas i behovet att Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) behöver hålla sig uppdaterade med teknik som är relevant inom området vård och omsorg samt hälsoinnovation. En del av genomförandet av det här projektet riktade således sig till att utbilda och informera medarbetare på HCH om möjligheterna med smarta klockor.

Bakgrund

Det finns ett stort behov i samhället av att möjliggöra hälsomätningar som samlas in för att bättre kunna styra livskvalitet hos Hälsoteknikcentrums olika målgrupper. Datainsamling på olika sätt är numera vanlig och möjliggör ett nytt sätt för vård och omsorg att arbeta samt ett nytt sätt för individer att få kontroll över sina sjukdomsförlopp och på så sätt motivera till en positiv livsstil. Idéen är att genom att bland annat öka kunskapen hos projektteamet kring plattformar för datainsamling och kommunikation, så kommer förståelsen för hur detta kan användas inom vård och omsorg att bli tydligare. 


 

Det finns många konkurrenter på marknaden, valet föll på Applewatch då man kan knyta dem till tidigare testprojekt (seniorg) där vi använt Iphone. Dessa är kompatibla med varandra och det finns fler kvalitetssäkrade appar. Projektledaren är tillsatt utifrån expertkompetens inom UX-design och att han genomför och leder projekt inom området vilket innebär att han kommer kunna inkludera klockorna i befintliga och framtida projekt.

Genomförande och resultat

För att hålla organisationen uppdaterad om vilka möjligheter det finns att använda Apple Watch som mätplattform genomfördes en workshop på Hälsoteknikcentrum Halland som hade två syften, att utbilda medarbetarna om vad för möjligheter som finns med smarta klockor och att fundera på applikationsområden och utmaningar inom vård och omsorg som vi identifierat under tiden Hälsoteknikcentrum Halland existerat. Under workshopen byggdes olika hypotetiska proto-personas där deltagarna definierade kvaliteter som hur deras hypotetiska proto-persona kommunicerar, vad som motiverar dem, vilka värderingar deras hypotetiska proto-persona har med mera.  

En proto-persona är en mindre vetenskaplig typ av persona som kan användas för att stimulera en empatisk attityd mot människors behov. Samtliga hypotetiska proto-personas kan användas som en första grund för framtida projekt som inkluderar smarta klockor. Proto-personas är däremot inte grundad i data insamlad från användare och därför rekommenderas det starkt att göra detta i eventuella framtida projekt som använder dessa hypotetiska proto-personas skapade i det här projektet.

 

Utöver workshopen genomfördes två projekt under våren av våra praktikanter. De här projekten genomfördes datainsamling kopplat till användarupplevelse och motivation med deltagare som använde Apple Watch under en tid. Det ena projektet undersökte om Apple Watch kunde användas som ett verktyg för att påverka motivation till fysisk och självskattad hälsa och det andra projektet undersökte om mindfulness med hjälp av Apple Watch som verktyg kan minska stress hos högskolestudenter. Båda projektet genomförda enkätstudier där deltagarna som använde Apple Watch fick svara på frågor före och efter den använt den smarta klockan. Utöver detta genomförde projekten workshops som diskuterade om Apple Watch kan bidra till ökad motivation respektive minskad stress vid användande. Samtliga Apple Watch klockor som HCH har köpt in användes flitigt i de två projektet som praktikanterna genomförde.

Behov

Det här projektet grundas i behovet att Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) behöver hålla sig uppdaterade med teknik som är relevant inom området vård och omsorg samt hälsoinnovation. En del av genomförandet av det här projektet riktade således sig till att utbilda och informera medarbetare på HCH om möjligheterna med smart klockor. I det här projektet användes Apple Watch. Utöver intern spridning av kunskap genomförde projekt där Apple Watch utvärderades baserat på två olika utgångspunkter; (1) stressreduktion genom mindfulness och (2) motivation kopplat till träning. I båda projekten användes Apple Watch som verktyg. Slutsatsen av det här projektet är att Apple Watch har en god potential att påverka hälsa positivt. För att säkerställa om och hur ett sådant här verktyg behövs det fler studier om detta.

Projektinfo

Mål och syfte med detta projekt kan bidra till nya forskningsprojekt och involvering av studenter och/eller forskning. Det kan också bidra till ökad förståelse för användningsområdet samt mätplattform såväl hos kommuner och region i Halland samt näringsliv.

Idéägare

Hälsoteknikcentrum Halland

Projektdatum

September 2017 till Juni 2018

Projektledare

Max Angenius

Interaktionsdesigner

 

“För mig är samverkan människor tillsammans i rörelse.”

Specialistområde: interaktionsdesign, user experience, interface design, user research, usability, projektledning.

Passion i livet: min passion är testa nya saker, träffa nya människor och dela med mig av mina upplevelser. Mina senaste projekt är att producera min vlogg och en podcast. 

 

+46 72 977 37 15
max.angenius@hh.se