Glad sommar 2018

Glad sommar önskar Hälsoteknikcentrum Halland!

HCH - en aktör på nationell nivå

Hälsoteknikcentrum Hallands verksamhet pågår med fortsatt hög intensitet och vi visar att vi är en aktör på nationell nivå som attraherar företag från hela Sverige som delar vår vision om att driva förändringen inom vård och omsorg.

LingoAsset

Under våren har vi:

Samverkat med över 50 företag från näringslivet.
Genomfört 27 kompetenspaneler.
Avslutat 9 projekt.
Nått ut till över 10 000 personer
i sociala medier.
Handlett ett flertal examensarbeten.
Erbjudit fler än 20 studentuppdrag
& praktikplatser.
Närvarat vid över 20 olika tillfällen för omvärldsbevakning, nätverkande & samverkan.

Digitaliseringen är både nödvändig och önskvärd i många sammanhang, men vad är det vi kanske missar när teknikens möjligheter får allt fokus?

 

Det normkritiska designkonceptet Vårdradion har under våren 2018 tillsammans med SKL och Vinnova förpackats till en kortfilm med tillhörande workshopmaterial för att diskutera just dessa frågor.

Vårdradion är en prototyp som synliggör ett flertal av alla dolda kunskaper som finns hos vårdpersonal på äldreboenden och lyfter frågan; vad är en innovation?

 

 

Tillsammans med demonstratorn Androstolen visades Vårdradion upp på  Arkitektur och Designcentrum i Stockholm, ArkDes, på utställningen Norm Form. Utställningen öppnandes i september 2017 och pågick fram till februari 2018.

Tillsammans för samverkan & förändring

Det står klart att de olika aktörerna i vår samverkansarena; Region Halland, de halländska kommunerna, näringslivet samt Högskolan i Halmstad vill i fortsatt samverkan arbeta för att genomföra förändringar tillsammans.

Digitaliseringsresan går fort framåt

Året 2018 inleddes med ett intensivt och givande möte mellan INERA, näringslivet och representanter från vård och omsorg. Denna typ av möten är nödvändiga för att påskynda den digitaliseringsresa som vi alla är överens om måste ske. Vi på Hälsoteknikcentrum Halland vill gärna vara i centrum av denna typ av kunskapsöverföring som en facilitator och motor för att skapa samsyn och tempo i förändringsarbetet.

Nationell & internationell närvaro

Vi har fortsatt arbetet med att vara närvarande på den nationella arenan genom deltagande både på MVTe-mässan och Vitalismässan. Vi har också hämtat inspiration och kunskap från konferenser och mässor utanför Sverige, både i USA, England och Danmark.

 

Vi står, likt andra länder, inför samma utmaningar och enda skillnaden består i hur vi på systemnivå tacklar förändring och implementering samt hur vi kan arbeta tillsammans för att nyttja den potential ny teknik och nya innovationer kan skapa.

Rikard Malmberg, Näringslivskoordinator vid HCH pratar om AI i smarta hem & boenden-paviljongen vid Vitalis-mässan som hölls Svenska mässan 24-26 maj i Göteborg.

Innovation Jam - ett välbesökt forum

Våra kreativa, inspirerande och härliga Innovation Jam fortsätter att locka en stor och regelbunden publik. Sammanlagt har mer än 600 personer besökt vårt månatliga event och vi kommer tillbaka under hösten med nya, spännande gäster i under ledning av Rebecca Sellergren i det numera bekanta formatet Innovation Jam.
Rebecca Sellergren är konferencier på Innovation Jam.
 Vårens gäster har varit:
•  Lisa Perby, grundare av Menskopp/Monthlycup.
• Philip Olsson, skapare av produkten ISOVOX.
• Per-Anders Angenius, en av grundarna till GADD Software.
• Christoffer Lindhe, grundare av Lindhextend och årets alumn vid Högskolan i Halmstad.
• Patrik Byhmer, VD och grundare för Redsense Medical.
 

Om du är intresserad av att se intervjuerna så finns alltid dessa att titta på via vår facebooksida.

Tvärvetenskapliga arbetssätt förändrar samhället

I en komplex och tvärvetenskaplig organisation sker kunskapsöverföring hela tiden. Genom våra “Kompetenspaneler” sker denna kunskapsöverföring på ett mer strukturerat sätt, då vi bjuder in företag att diskutera sin lösning med önskad kompetens från akademi eller de offentliga vård- och omsorgs-organisationerna.

På detta sätt skapas ett lärande och ett gemensamt engagemang i frågor rörande den specifika situationen eller målgruppen. Det ger också vårt arbete extra mening, då vi arbetar för att skapa ett bättre liv för många människor. 

Under våren har vi genomfört 27 kompetenspaneler.
Möte med en kompetenspanel är en av de tjänster som Hälsoteknikcentrum Halland erbjuder företag och innovatörer. Här ges möjligheten att träffa och få kunskap från erfarna personer inom forskning samt kommunal eller regional verksamhet för att diskutera sin innovation eller produkt.
Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) samlar kunskap och kompetens från Högskolan i Halmstad, Region Halland och alla halländska kommuner. Vi jobbar för att skapa hälsoinnovationer — med AI som kärna.

Med många bollar i luften

Hälsoteknikcentrum Halland är en genuin projektverkstad och vi driver ständigt projekt tillsammans med näringsliv, akademi och vård och omsorg. Under våren har vi arbetat med 9 projekt inom våra tre projektformer; Innovationsprojekt, TestMiljö Halland samt Demonstratorprojekt. 
 
En del projekt knyter an till större utvecklingsprojekt i någon av våra samverkansorganisationer och andra kopplar direkt mot näringsliv. Bäst är de projekt som gör både och. Vi bedriver också demonstratorprojekt som syftar till att inspirera, höja blicken och spänna bågen för att kunna föra intressanta diskussioner kring lösningar för framtidens vård och omsorg.
Exempelvis bedriver vi ett projekt med en social robot samt fortsätter arbetet med att använda olika plattformar för att samla in data som kan utgöra grunden till nya produkter, processer eller tjänster.
Plattformen kan vara en säng, en toalett eller ett helt boende.
 
TestMiljöHalland är ett koncept som på ett allt mer tydligt sätt knyter samman olika aktörer. Vi testar produkter och tjänster som vård och omsorgsverksamheterna är intresserade av och ser ett behov av, vilket skapar synergieffekter för alla inblandade parter. Ett mycket intressant exempel på detta är det påbörjande projektet i Varbergs Kommun gällande en intelligent trygghetskamera för avvikelsedetektion.

Förlängt ett år — och tre år till!

Under våren har vi också arbetat intensivt med att skapa förutsättningar att fortsätta att bedriva arbete tillsammans i vår samverkansarena och bygga vidare på den erfarenhet och de kunskaper vi har.

Vi har bland annat fått vårt pågående strukturfondsprojekt HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena – förlängt ett år, vilket ger oss energi att ta oss an ytterligare ett år i detta projekt, tillsammans med er, i samverkan.

 
Det är också med stor glädje vi kan informera om ytterligare spännande satsningar.
 
Vi har fått ett nytt, treårigt projekt beviljat från Europeiska Regionala StrukturFonden (ERUF). I detta projekt kommer vi att bygga vidare på TestMiljö Halland-konceptet men med fokusering på att att utveckla och testa produkter och tjänster som med hemmet som bas kan förebygga hälsa, stötta prediktiv vård och bistå vid specialiserad sjukvård i hemmet.

 

Genom skapandet av en teknisk infrastruktur för hantering av data och en ökad kunskap om koncept för framtidens boende tillsammans med de erfarenheter vi skapat i TestMiljö Halland kommer detta projekt att möjliggöra en tydlig spets i vårt erbjudande.

 

I tillägg till detta har vi blivit beviljade ett Interreg-projekt som heter CAREWARE. Detta projekt syftar till att skapa mötesplatser mellan näringsliv och vård- och omsorgspersonal för att stärka innovationer och innovationsklimat, både i Halland och i Danmark. Vi ser med spänning fram emot att undersöka hur vi på bästa sätt kan skapa möjligheter för alla aktörer i vår samverkansarena genom detta projekt.

Vad är Vinnväxt?

Slutligen är vi i slutskedet av en mycket spännande process genom ansökan till Vinnväxt.

 

I sommar skickas ansökan till Vinnova in för Vinnväxt-projektet kallat Aiway. Vinnväxt erbjuder en långsiktig finansiering och syftar till att öka innovationskraften i en region med fokus på ett tillväxtområde som har potential att nå internationell framgång.

 

Vinnväxt erbjuder en långsiktig finansiering och syftar till att öka innovationskraften i en region med fokus på ett tillväxtområde som har potential att nå internationell framgång.

I Halland ser vi en stor potential att skapa denna innovationsmiljö på Hälsoteknikcentrum Halland med fokus på att utveckla vård, produkter och tjänster som är grundade på AI. I vår region finns dessutom en unik tillgång till data och kompetens att använda den.

 

Vi ser således med stor spänning fram emot en spännande höst men vill dessförinnan passa på att önska alla våra samarbetspartners, intressenter och vänner en riktigt glad sommar! Ladda batterierna, för i höst kör vi så det ryker!