CareWare Nordic

CareWare Nordic

Välfärdsteknologi i Norden

Kommuner ska kunna erbjuda bättre daglig hjälp inom sjukvård och omsorg till sina medborgare. Projektet CareWare Nordic vill utveckla möjligheterna med välfärdsteknologiska lösningar.

AFFÄRSUTVECKLING KUNSKAPSDELNING | GEMENSAM MARKNAD KOMPETENCUTVECKLING INOM VÅRDSEKTORN
Interreg ÖKS | Öresund, Kattegat, Skagerak

Målet med CareWare Nordic är att sprida välfärdsteknologi i ÖKS området.

Detta kommer ske i ett nära samarbete mellan utvecklare av välfärdsteknologi, utbildningsinstitutioner, yrkesverksamma, och det offentliga systemet.

 

 

Projektperioden löper från juli 2018 och tre år

fram. Projektet finansieras av Interreg ÖKS-programmet.

 

Förväntningarna är att det nordiska samarbetet fortsätter efter den treåriga projektperioden och sprids till övriga Norden och därefter internationellt

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

 • Presentationsdagar: halvdagar; där företagen ”pitchar” sina produkter och tjänster för offentlig sektor (DK och SE).
 • Konferensdagar: heldagar; där företagen ”pitchar” sina produkter och tjänster, och experter står för olika föreläsningar (DK och SE).
 • www.carewarenordic.org uppdateras löpande med nyheter.

Produkt- och affärsutveckling

 • Innovationsprojekt där företagen får stöd i att utveckla sina idéer, produkter och tjänster utifrån verksamheternas behov (DK och SE).
 • ”Springboards” där ett företag möter yrkesverksamma och experter från universitet, företag och offentlig sektor för att diskutera möjligheter och utmaningar kring en specifik teknik (DK och SE).
 • Presentation av färdiga produkter på CareWare Nordic´s presentationsdagar.
 • Kontakter och försäljningskanaler främjas för företag på den svenska och danska marknaden.

Gemensam marknad

 • Likheter och skillnader i lagstiftningen undersöks i de berörda länderna.
 • Gränsöverskridande samarbete kring riktlinjer för upphandling och implementering av välfärdsteknologi.
 • Policyrekommendationer skickas till ansvariga politiker, till personer och organisationer både nationellt och internationellt.

Kompetensutveckling innanför vårdsektorn

 • Analys av best practice vid användning av välfärdsteknologi i Danmark och Sverige.
 • Workshops hålls med studerande och yrkesverksamma i syfte att utveckla deltagarnas förmåga att bedöma och implementera välfärdsteknik utifrån medborgarnas behov. Alla workshops utvärderas och erfarenheterna sprids över landgränserna (DK och SE).
 • Undervisningskoncept och kurser utvecklas och testas med syftet att implementeras inom projektområdet.

Kontakt

Virginia Wiman

Projektledare CareWare Nordic

 

Specialistområde: projektledning, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, kvalitativa forskningsmetoder, utvärdering, workshopfacilitering.

 

+46 72 381 28 47
virginia.wiman@hh.se